Sundust Dragons Xoloitzcuintli Miniatura
Link naar de Engelstalige rasstandaard Link to the English breedstandard.
Link naar de spaans-talige rasstandaard. Link tot the Spanish breedstandard.